Neděle 30.4.2017

Aktuality

Týden modliteb za duchovní povolání (1.5.-7.5.2017)

Každý den se modlime za nová povolání k zasvěcenemu životu, zvlášť k řádu minoritů.

„Týden modliteb před nedělí Dobrého Pastýře (4. velikonoční), je ozvěnou na evangelijní Ježíšovu výzvu „Proste a bude vám dáno…“, ale i na potřebu nových dělníků na úhoru naší evropské, duchovně vyprahlé civilizace,“ uvedl biskup Kajnek v úvodu brožury s texty modliteb za povolání.

Poselství Svatého otce k 54. Světovému dni modliteb za povolání

Dne 7. května 2017, o 4. velikonoční neděli, se slaví 54. Světový den modliteb za povolání.

Duchem vedeni k misii

Drazí bratři a sestry,

v minulých letech jsme měli možnost uvažovat o dvou aspektech týkajících se křesťanského povolání: o výzvě „vycházet ze sebe“, abychom začali naslouchat Pánovu hlasu, a o důležitosti církevního společenství jakožto přednostního prostředí, kde se povolání od Boha rodí, posiluje se a vyjadřuje.

Nyní, u příležitosti 54. Světového dne modliteb za povolání, bych se chtěl zastavit u misijního rozměru křesťanského povolání. Ten, kdo se nechal přitáhnout Božím hlasem a začal následovat Ježíše, velmi rychle v sobě objeví neodolatelnou touhu přinášet radostnou zvěst bratřím prostřednictvím evangelizace a služby v lásce. Všichni křesťané jsou povoláni k tomu, aby byli misionáři evangelia! Vždyť učedník nedostává dar Boží lásky pro svou soukromou útěchu. Není volán k tomu, aby přinášel sám sebe nebo se staral o firemní zájmy. Prostě se ho dotkla a proměnila ho radost z toho, že se cítí být Bohem milovaný, a tento prožitek si nemůže nechávat jen pro sebe: „Radost evangelia, která naplňuje život společenství učed­níků, je radostí misijní“ (apoštol. exhort. Evangelii gaudium,21).

Vydáno:22.4.2017 Zobrazeno:473

Neděle Božího milosrdenství - 23.4.2017

22. února roku 1931 obdržela sestra Faustyna od Pána Ježíše příkaz k namalování obrazu. Tak o tom píše ve svém Deníčku: „Večer, když jsem byla v cele, uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku měl pozdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi. Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky: jeden červený a druhý světlý. Mlčky jsem hleděla na Pána, má duše byla naplněna bázní, ale i velkou radostí. Po chvíli mi Ježíš řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší kapli a na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu.“ /Deníček 47–48/

Aktualizováno:5.4.2015 Zobrazeno:1156

Noc kostelů 9.6.2017

Bazilika sv. Jakuba, Praha 1 - Staré Město, Malá Štupartská 6

19.00 hod.
Zahájení

Svědectví minoritů

20.00 hod.
Koncert Svatojakubského sboru
Jan Rezek - sbormistr

20.30 hod.
Svatý Jakub není jen uťatá ruka…prohlídka baziliky

21.15 hod.
Ať zní největší pražské varhany a jejich 8 277 píšťal !
Irena Chřibková – varhany

22.00 hod.
Komentovaná prohlídka a instruktáž u
velkých svatojakubských varhan
Setkání pro osobní rozhovory

23.00 hod.
Zakončení

Vydáno:18.4.2017 Zobrazeno:557

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.