Pondělí 19.2.2018

Aktuality

Fatimský den - 13. 3. 2018

Fatimský den v bazilice sv. Jakuba.

Fatimský denV úterý 13. března v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 mše sv. Po mši sv. následuje výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny. Před mší sv. - jako obvykle - příležitost ke svátosti smíření.

Fotogalerie:

Aktualizováno:26.3.2016 Zobrazeno:2516

Poselství papeže Františka k postní době 2018

K letošní postní době, která začíná ve středu 14. února vydal papež František poselství, ve kterém vycházel z Matoušova evangelia.

„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12)

Drazí bratři a sestry,

znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro přípravu na velikonoční svátky nám Bůh ve své prozřetelnosti každý rok nabízí postní období jako „svátostné znamení našeho obrácení“.[1] To nás vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom se celým srdcem a celým životem vrátili k Pánu.

Tímto poselstvím chci i letos celé církvi pomoci, aby tento čas milosti prožívala s radostí a v pravdě. Přitom se chci inspirovat Ježíšovými slovy z Matoušova evangelia: „Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (24,12).

Tato slova se objevují v kázání o konci časů a zazněla v Jeruzalémě, na Olivové hoře, kde později začalo Pánovo utrpení. V odpovědi na otázku učedníků Ježíš předpovídá velké strasti a popisuje situaci, ve které se společenství věřících může snadno ocitnout: uprostřed bolestných událostí, kdy falešní proroci svedou lid na scestí a v mnoha srdcích ochladne láska, která je jádrem evangelia.

Vydáno:8.2.2018 Zobrazeno:918

Den modliteb a půstu za mír - 23. únor 2018

Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír

Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve světě a vyzval všechny lidi dobré vůle, aby se k němu připojili. Modlitební úmysl se týká všech zemí trpící válečnými konflikty a násilím, obzvláště pak Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Více...

Vydáno:7.2.2018 Zobrazeno:19

Poselství papeže Františka - 11.2.2018

Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni nemocných, 11. únor 2018

Mater Ecclesiae: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27)

Drazí bratři a drahé sestry,

církevní služba nemocným a těm, kteří o ně pečují, musí pokračovat se stále novou horlivostí ve věrnosti Pánovu poslání (srov. Lk 9,2-6; Mt 10,1-8; Mk 6,7-13). Církev musí následovat velmi přesvědčivý příklad svého zakladatele a Mistra.

Téma Dne nemocných je v letošním roce převzato ze slov, jimiž se Ježíš, vztyčený na kříži, obrací na svou matku Marii a na Jana: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. (Jan 19,26-27).

Vydáno:2.2.2018 Zobrazeno:1287

Křížová cesta v bazilice sv. Jakuba - 2018

Během postní doby

rozjímáme  křížovou cestu

každý pátek
v 16.30 hod.

Aktualizováno:4.2.2016 Zobrazeno:1596

Každoroční mše svaté v bazilice sv. Jakuba

Neděle 4. února 2018 v 10.30 hod.
za+Jana mužíka, Josefa Hercla, Otto Nováka a zemřelé členy Svatojakubského sboru a orchestru

Neděle 4. března 2018 v 10.30 hod.
za + Otto Nováka (nedožité 88. narozeniny)

Vydáno:10.1.2018 Zobrazeno:46

Modlitby k Panně Marii

 

Modlitba k Panně Marii Bolestné

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, aby se u milosrdenství Tvého za nás přimlouvala nyní i v hodině naší smrti blahoslavená Panna Maria, Matka Tvá, jejíž to nejsvětější duši pronikl meč bolesti v hodině umučení Tvého. Skrze Tebe, Ježíše Kriste, Spasiteli světa, jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. Matko lásky, bolesti a milosrdenství, oroduj za nás!

 

Modlitby sv. Františka

 

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste tady i ve všech tvých kostelích na celém světě a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.
(Sv. František, Odkaz, 2)

 

Všemohoucí, dobrý Pane,

milujeme tě všichni z celého srdce, celou duší, celou myslí, vší silou a mocí, všemi silami ducha a těla, vší náklonností a žádostí, z hlubin srdce, všemi svými touhami a celou svou vůlí, který nám všem jsi dal celé své tělo, celou duši a život a stale nám je dáváš. Ty jsi nás stvořil a vykoupil a svým milosrdenstvím spasíš; nám ubohým a bídným, ošklivým, nestálým, nevděčným a zlým lidem prokazuješ všechno dobré.